Παραλία Γερακινής

Η βυθομέτρηση έγινε για ερευνητικό σκοπό, στόχος ήταν η βυθομετρική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής της παραλίας Γερακινής για την λεπτομερή αποτύπωση των υφάλων και της κλίσης του θαλάσσιου πυθμένα. Η έκταση της υπό μελέτης περιοχής είναι 695 στρέμματα και τα σημεία βυθομετρικής αποτύπωσης 10000. Οι παρακάτω χάρτες αποτυπώνουν το ανάγλυφο του βυθού μετά την στατιστική χωρική ανάλυση όλων των σημείων μέτρησης. Η ακρίβεια στα σημεία μέτρησης είναι της τάξης του 0.01m.