Προηγ.
Επομ.

Υπηρεσιες

Συμβουλευτική/ Παράκτια Διαχείριση
Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε παράκτιες περιοχές. Με βάση γεωμορφολογικά, ιζηματολογικά, κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα στην περιοχή μελέτης βγάζουμε άμεσα και χρήσιμα συμπεράσματα για την προστασία της ακτής, των εγκαταστάσεων και της τοπικής οικονομίας.

Υπολογισμός/ Μελέτη Παράκτιας Διάβρωσης
Μελέτη όλων των μορφολογικών διεργασιών που συμβαίνουν σε ένα παράκτιο σύστημα όπως αυτές διαμορφώνονται από το υδροδυναμικό καθεστώς και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η μελέτη γίνεται με επεξεργασία επιτόπιων μετρήσεων και χρήση αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης στοχεύοντας στον εντοπισμό παραλιών ή επι μέρους τμημάτων αυτών που βρίσκονται υπό την απειλή της διάβρωσης και παίρνοντας υπόψιν τα σενάρια ανόδου στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής. Η ποσοτικοποίηση του ρυθμού διάβρωσης δίνει τη δυνατότητα για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων παράκτιας προστασίας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Βυθομετρήσεις/ Βυθομετρική χαρτογράφηση
Τοπογραφική αποτύπωση του θαλάσσιου (ή ποτάμιου) πυθμένα με τη χρήση σκάφους εξοπλισμένο με ηχοβολιστική συσκευή μονής δέσμης (single beam echo sounder) συνδεδεμένο με δέκτη RTK GPS. Οι παραγόμενοι βυθομετρικοί χάρτες δίνουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση του ανάγλυφου με απόκλιση βάθους μέχρι 1 cm και αποτυπώνονται με τη χρήση ειδικού υδρογραφικού λογισμικού.

Ground truth
Παροχή βυθομετρικών δεδομένων πεδίου καθώς και παρατηρήσεων πεδίου ώστε να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά με αντίστοιχα δεδομένα που παράγονται είτε τηλεσκοπικά είτε από αεροφωτογραφίες.

Ιζηματολογική ανάλυση
Η εταιρία δύναται να παρέχει και ιζηματολογική ανάλυση δειγμάτων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τη περιοχή μελέτης με πυρηνολήπτη ιζημάτων και επεξεργάζονται με κόσκινα και ειδικό στατιστικό λογισμικό για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους των κόκκων (d50).

Γεωλογικές, υδρογεωλογικές μελέτες
Η MARE INCOGNITA προσφέρει την εκπόνηση γεωλογικών/υδρογεωλογικών μελετών και ερευνών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στον επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση τεχνικών και περιβαλλοντικών έργων και ερευνών.
Οι γεωλογικές μελέτες εμπεριέχουν τη γεωλογικη χαρτογράφηση της υπο μελέτη περιοχής, τον προσδιορισμό των λιθολογικών και τεκτονικών χαρακτηριστικών, τη διάρθρωση των γεωλογικών στρωμάτων, τις υδρογεωλογικές συνθήκες, τον χαρακτηρισμό όλων των γεωμορφολογικών παραμέτρων καθώς και την ιζηματολογική κατανομή της περιοχής μέσω της συλλογής και ανάλυσης δειγμάτων.

Οι γεωλογικές μελέτες έχουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών:

– Έργα παράκτιας προστασίας
– Λιμενικά έργα
– Έργα υποδομής και οδοποιίας
– Έργα περιβαλλοντικής προστασίας

Παροχή μελετών κατολισθήσεων και εδαφικών ασταθειών. Γεωλογικές – τεκτονικές χαρτογραφήσεις. Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

Περιβαλλοντικές μελέτες
Παροχή περιβαλλοντικών μελετών στη παράκτια ζώνη. Διάγνωση επεισοδίων ευτροφισμού και ποιότητας νερού σε ποτάμια και παράκτια περιβάλλοντα. Υπολογισμός θρεπτικών και περιβαλλοντικών δεικτών σε ποτάμια και παράκτια περιβάλλοντα. Εφαρμογή ολιστικών μοντέλων για τον υπολογισμό της περιβαλλοντικής κατάστασης λεκανών απορροής.

Ανάλυση δεδομένων/ GIS/ Τηλεπισκόπηση
Υπηρεσίας επεξεργασίας χωρικών δεδομένων, ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτών, υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης και μοντελοποίησης, υπηρεσίες ανάλυσης τηλεπισκοπικών δεδομένων.